(beta 公測版本)

「全馬」

解釋 #1
讀音: cyun4 maa5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 全程馬拉松,長度有42.195公里,用嚟同半馬區別(量詞:場)
(英文) (full) marathon
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0