(beta 公測版本)

「到時」

解釋 #1
讀音: dou3 si4
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 指未發生但係即將發生嘅事真係發生嗰個時候
(英文) by then; when the time comes
例句:
(粵) 而家講定俾你聽都冇用,到時你就知㗎喇。 (ji4 gaa1 gong2 ding6 bei2 nei5 teng1 dou1 mou5 jung6, dou3 si4 nei5 zau6 zi1 gaa3 laa3.)
(英) It's useless to tell you now; you'll understand by then.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0