(beta 公測版本)

「全港」

解釋 #1
讀音: cyun4 gong2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 整個香港
(英文) the whole of Hong Kong
配詞 / 用法:
(粵) 全港運動會 (cyun4 gong2 wan6 dung6 wui2)
(英) the Hong Kong Games
例句:
(粵) 政府呼籲全港巿民同心抗炎。 (zing3 fu2 fu1 jyu6 cyun4 gong2 si5 man4 tung4 sam1 kong3 jim4.)
(英) The government encourages every citizen of Hong Kong to fight SARS cooperatively.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0