(beta 公測版本)

「本港」

解釋 #1
讀音: bun2 gong2
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港人對香港嘅稱呼;通常喺正式場合用
(英文) Hong Kong (to be said in the context of Hong Kong in formal situations)
例句:
(粵) 好多人認為戰事會拖慢本港嘅經濟復蘇。 (hou2 do1 jan4 jing6 wai4 zin3 si6 wui5 to1 maan6 bun2 gong2 ge3 ging1 zai3 fuk6 sou1.)
(英) Many people think that the war will slow down the economic recovery in Hong Kong.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!