(beta 公測版本)

「僥倖」

解釋 #1
讀音: hiu1 hang6
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 形容成功唔係靠實力,純粹靠運氣
(英文) lucky; in sheer luck; by chance
例句:
(粵) 今次攞獎係僥倖嘅啫,講唱功點夠你勁! (gam1 ci3 lo2 zoeng2 hai6 hiu1 hang6 ge3 ze1, gong2 coeng3 gung1 dim2 gau3 nei5 ging6!)
(英) I get this award merely by chance! You sing much better than I do!
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0