(beta 公測版本)

「低質」

解釋 #1
讀音: dai1 zat1
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 質素
(英文) of low quality
例句:
(粵) 嗰度啲討論會唔會低質咗啲啊? (go2 dou6 di1 tou2 leon6 wui5 m4 wui5 dai1 zat1 zo2 di1 aa3?)
(英) The quality of the discussion there is too low, isn't it?
反義: 反義: 高質
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0