(beta 公測版本)

「令到」

解釋 #1
讀音: ling6 dou3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 引起咗一啲後果;引致導致造成驅使(注意:後面唔可以加任何動詞後綴)
(英文) to lead to; to cause (note: this verb cannot be followed by any verbal suffix)
例句:
(粵) 呢件事令到大家都好唔開心。 (ni1 gin6 si6 ling6 dou3 daai6 gaa1 dou1 hou2 m4 hoi1 sam1.)
(英) This incident upsets everyone.
近義: 近義:
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0