(beta 公測版本)

「仔細」

解釋 #1
讀音: zi2 sai3
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 形容人做事小心、留意細節
(英文) careful; attentive
配詞 / 用法:
(粵) 仔細檢查 (zi2 sai3 gim2 caa4)
(英) to check carefully
例句:
(粵) 佢做嘢好仔細,照顧BB應該冇問題。 (keoi5 zou6 je5 hou2 zi2 sai3, ziu3 gu3 bi4 bi1 jing1 goi1 mou5 man6 tai4.)
(英) She does everything attentively. She wouldn't have problems in taking care of a baby.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0