(beta 公測版本)

「不至於 / 不致於」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 不至於 bat1 zi3 jyu1
  • 不致於 bat1 zi3 jyu1
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 指程度未達到某個境地,唔足以導致另一件事發生
(英文) not to the extent of; not enough to be a reason for something to happen
例句:
(粵) 佢哋唔鍾意對方,但係都不至於要離婚。 (keoi5 dei6 m4 zung1 ji3 deoi3 fong1, daan6 hai6 dou1 bat1 zi3 jyu1 jiu3 lei4 fan1.)
(英) They dislike each other, but not to the extent of wanting to get a divorce.
近義: 近義: 不致 唔至於 未至於
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0