(beta 公測版本)

「一陣」

解釋 #1
讀音: jat1 zan6 , jat1 zan2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一段短時間,時間長度可以用分鐘計算嘅
(英文) a while; a moment
例句:
(粵) 我玩咗一陣。 (ngo5 waan2 zo2 jat1 zan6.)
(英) I've played for a while.
(粵) 請你喺度等一陣。 (ceng2 nei5 hai2 dou6 dang2 jat1 zan6.)
(英) Please wait here for a moment.
(粵) 我一陣就會嚟。 (ngo5 jat1 zan6 zau6 wui5 lai4.)
(英) I will come in a moment.
近義: 近義: 一會 片刻
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0