「hihi」

第 #1 條
讀音: haai1 haai1
詞性: 動詞
標籤: 潮語 粗俗
解釋:
仆街」嘅代名詞
參考: http://evchk.wikia.com/wiki/%E9%AB%98%E7%99%BB%E7%B2%97%E5%8F%A3Filter
版權:非商業開放資料授權協議 1.0
電郵地址
上面呢個欄位係用嚟隔走啲bot嘅。如果你唔係bot,請唔好填寫任何嘢。
💎💎 粵典手機 app 終於上線喇!! 💎💎””
粵典手機 app 終於上線喇!!