「M到」

第 #1 條
讀音: em1 dou3
詞性: 動詞
標籤: 口語
解釋:
(廣東話) 即係月經到;「M」嚟自月經嘅英文「menstruation」頭一個字母
(英文) to menstruate; to have period
例句:
(粵) keoi5Mem1dou3m4hou2gik1keoi5aa3
(英) She is on her period. Don't provoke her.
近義: 近義: M 嚟M 嚟月經 嚟經 姨媽到 月經到
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
電郵地址
上面呢個欄位係用嚟隔走啲bot嘅。如果你唔係bot,請唔好填寫任何嘢。
💎💎 支持《粵典》嘅方法 💎💎

想幫手?想支持我哋?

如果你認同我哋嘅理念、如果你想以行動支持粵語嘅發展,可以用以下方法支持我哋:

大家嘅支持會成為我哋嘅動力(同埋財力!)

(如果有疑問,可以直接用 支持粵典 聯絡我哋。)