(beta 公測版本)

「姨媽到」

解釋 #1
讀音: ji4 maa1 dou3
詞性: 動詞
標籤: 口語
解釋:
(廣東話) 即係月經到;「姨媽」係月經嘅別稱「大姨媽
(英文) to menstruate
例句:
(粵) 佢姨媽到,唔好激佢呀。 (keoi5 ji4 maa1 dou3, m4 hou2 gik1 keoi5 aa3.)
(英) She is on her period. Don't provoke her.
近義: 近義: M M到 嚟M 嚟月經 嚟經 月經到 親戚到
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0