(beta 公測版本)

「音名」

解釋 #1
讀音: jam1 ming4
詞性: 名詞
標籤: 術語
解釋:
(廣東話) 音高嘅絕對名稱,分為C、D、E、F、G、A、B,按音高升降加上變音符號,同唱名相對;每高或者低八度音高嘅音名都係一樣;主音音名會用嚟命名大小調(量詞:個)
(英文) note name
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0