(beta 公測版本)

「險詐」

解釋 #1
讀音: him2 zaa3
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 奸險;形容人爲咗自己利益,暗地裏策劃陰謀陷害甚至傷害其他人
(英文) sinister and crafty
例句:
(粵) 佢份人好險詐,你小心啲佢呀。 (keoi5 fan6 jan4 hou2 him2 zaa3, nei5 siu2 sam1 di1 keoi5 aa3.)
(英) He is sinister and crafty. Beware of him!
近義: 近義: 奸險
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0