(beta 公測版本)

「陝西」

解釋 #1
讀音: sim2 sai1
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 地區名;位於中國西北部嘅省份,簡稱「陝」或「秦」;省會係西安
(英文) Shaanxi; Shensi
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0