(beta 公測版本)

「闌尾」

解釋 #1
讀音: laan4 mei5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 消化系統嘅一部分;位置接近小腸大腸嘅連接口,一邊接駁到盲腸嘅細管狀器官,可能有免疫同儲存有用細菌嘅功能,亦因為容易發炎而有時需要切除(量詞:條)
(英文) (anat.) (vermiform / caecal) appendix
配詞 / 用法:
(粵) 闌尾炎
(英) appendicitis
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!