(beta 公測版本)

「開檔」

解釋 #1
讀音: hoi1 dong3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 開始做生意;每次開始營業嘅時候就係開檔
(英文) to set up a stall or a booth; to start doing business
例句:
(粵) 阿媽喺街市賣菜嘅,佢每朝五點就要去開檔。 (aa3 maa1 hai2 gaai1 si5 maai6 coi3 ge2, keoi5 mui5 ziu1 ng5 dim2 zau6 jiu3 heoi3 hoi1 dong3.)
(英) My mother sells vegetables in the market. She has to open the stall at 5am every day.
反義: 反義: 收檔
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0