(beta 公測版本)

「閉上」

解釋 #1
讀音: bai3 soeng5
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 閂埋、合埋開口,將裏面同外面分隔。
(英文) to close
配詞 / 用法:
(中) 閉上眼睛 (bai3 soeng5 ngaan5 zing1)
(粵) 眯埋眼 (mei1 maai4 ngaan5)
(英) to close one's eyes
近義: 近義:
版權:非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!