(beta 公測版本)

「銀行」

解釋 #1
讀音: ngan4 hong4 , ngan4 hong2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 利用利息吸引人存款,再將存款以更高利息借畀其他人,從中獲利嘅機構(除咗存款貸款之外,銀行仲會提供匯款股票買賣等多種服務。)(量詞:間)
(英文) bank
配詞 / 用法:
(粵) 銀行户口 (ngan4 hong4 wu6 hau2)
(英) bank account
(粵) 銀行分行 (ngan4 hong4 fan1 hong2)
(英) branch of a bank
(粵) 投資銀行 (tau4 zi1 ngan4 hong4)
(英) investment bank
例句:
(粵) 我要去銀行轉帳,今日同唔到你食飯。 (ngo5 jiu3 heoi3 ngan4 hong4 zyun2 zoeng3, gam1 jat6 tung4 m4 dou2 nei5 sik6 faan6.)
(英) I have to go to the bank to make a transfer, I can't have lunch with you today.
(粵) 食晏嗰陣銀行好多人㗎。 (sik6 aan3 go2 zan6 ngan4 hong4 hou2 do1 jan4 gaa3.)
(英) The bank is really crowded during lunch hours.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0