(beta 公測版本)

「配音」

解釋 #1
讀音: pui3 jam1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 幫一段原本冇聲或者講其他語言嘅影片錄製對白
(英文) to dub
配詞 / 用法:
(粵) 幫套西片配音 (bong1 tou3 sai1 pin2 pui3 jam1)
(英) to dub a foreign film
(粵) 配音員 (pui3 jam1 jyun4)
(英) voice actor/actress
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0