(beta 公測版本)

「遲到」

解釋 #1
讀音: ci4 dou3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 遲過約定或者規定嘅時間去到嗰個地方
(英文) to be late (to arrive)
配詞 / 用法:
(粵) 遲到十分鐘 (ci4 dou3 sap6 fan1 zung1)
(英) to be late for 10 minutes
(粵) 遲到好過冇到 (ci4 dou3 hou2 gwo3 mou5 dou3)
(英) better late than absent; better late than never
例句:
(粵) 佢今朝返學遲到。 (keoi5 gam1 ziu1 faan1 hok6 ci4 dou3.)
(英) He was late to arrive at school this morning.
(粵) 唔好意思,我會遲到。 (m4 hou2 ji3 si3, ngo5 wui5 ci4 dou3.)
(英) I'll be late. Sorry.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0