(beta 公測版本)

「路經」

解釋 #1
讀音: lou6 ging1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 喺途中到咗某個地點,離嗰個地點比較接近,其後繼續路途
(英文) to pass; to pass by or through
例句:
(粵) 我去廣州開會,路經香港,所以嚟探下你囉。 (ngo5 heoi3 gwong2 zau1 hoi1 wui2, lou6 ging1 hoeng1 gong2, so2 ji5 lai4 taam3 haa5 nei5 lo1.)
(英) I'm going to have a meeting in Guangzhou and pass Hong Kong on the way, so I come to visit you.
近義: 近義: 途經
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0