(beta 公測版本)

「褪」

解釋 #1
讀音: tan3
詞性: 動詞
解釋:
(yue) 輕微嘅郁動移動
(eng) to move a bit
例句:
(yue) 你可唔可以褪前啲啊? (nei5 ho2 m4 ho2 ji5 tan3 cin4 di1 aa3)
(eng) Can you move a bit forward?
(yue) 將枱好似歪咗,褪返過少少拍齊佢啦。 (zoeng1 toi2 hou2 ci5 me2 zo2, tan3 faan1 gwo3 siu2 siu2 paak3 cai4 keoi5 laa1.)
(eng) The table seems to be misaligned. Let's move a bit to align that.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0