(beta 公測版本)

「移動」

解釋 #1
讀音: ji4 dung6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) ;原本喺一個地方嘅嘢去咗另一個地方
(英文) to move; to shift
例句:
(粵) 冷空氣正向南移動。 (laang5 hung1 hei3 zing3 hoeng3 naam4 ji4 dung6.)
(英) The cold air mass is moving southward.
近義: 近義:
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0