(beta 公測版本)

「腳趾甲 / 趾甲」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 腳趾甲 goek3 zi2 gaap3
  • 趾甲 zi2 gaap3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 腳趾上面嘅一層角質物;半透明,表面大致光滑(量詞:隻)
(英文) toenail
近義: 近義: 指甲
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!