(beta 公測版本)

「腳趾甲 / 趾甲」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 腳趾甲 goek3 zi2 gaap3
  • 趾甲 zi2 gaap3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 腳趾上面嘅一層角質物;半透明,表面大致光滑(量詞:隻)
(英文) toenail
近義: 近義: 指甲
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0