(beta 公測版本)

「脫色 / 脱色」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 脫色 tyut3 sik1
  • 脱色 tyut3 sik1
詞性: 動詞
標籤: 書面語
解釋:
(廣東話) 即係甩色
(英文) (of colours) to discolour; to fade
例句:
(中) 這件衣服脫色得太厲害了,把它扔了吧! (ze2 gin6 ji1 fuk6 tyut3 sik1 dak1 taai3 lei6 hoi6 liu5, baa2 taa1 wing1 liu5 baa6!)
(粵) 呢件衫甩色甩得太勁喇,掉咗佢啦! (nei5 gin6 saam1 lat1 sik1 lat1 dak1 taai3 ging6 laa3, deu6 zo2 keoi5 laa1!)
(英) This shirt is seriously discoloured, so please get rid of it.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0