(beta 公測版本)

「脫稿 / 脱稿」

解釋 #1
寫法、
讀音:
 • 脫稿 tyut3 gou2
 • 脱稿 tyut3 gou2
詞性: 動詞
解釋:
 1. (廣東話) 脫離稿件階段,可以付印
  (英文) (of a manuscript) to be completed and ready for printing
  例句:
  (粵) 本書已經脫稿,可以拎去廠印。 (bun2 syu1 ji5 ging1 tyut3 gou2, ho2 ji5 ling1 heoi3 cong2 jan3.)
  (英) The book is completed and is ready for printing.

 2. (廣東話) 爆肚,唔跟稿本演出
  (英文) to ad-lib (a speech); to improvise; to extemporise
  例句:
  (粵) 佢響台上面唔知係咪壓力大,脫晒稿。 (keoi5 hoeng2 toi4 soeng6 min6 m4 zi1 hai6 mai6 aat3 lik6 daai6, tyut3 saai3 gou2.)
  (英) I don't know if he was having a stage-fright, but he wasn't following the script at all.

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0