(beta 公測版本)

「聖誕咭 / 聖誕卡」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 聖誕咭 sing3 daan3 kaat1
  • 聖誕卡 sing3 daan3 kaat1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)聖誕時節送畀人,以示祝福嘅(量詞:張)
(英文) Christmas card
配詞 / 用法:
(粵) 寫聖誕卡 (se2 sing3 daan3 kaat1)
(英) to write a Christmas card
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0