(beta 公測版本)

「揼 / 耽」

解釋 #1
寫法、
讀音:
 • dam1 , dam3 , dam6
 • dam1 , dam3 , dam6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 應該盡快做而唔去做;耽誤拖延
(英文) to dawdle; to prolong; to delay
配詞 / 用法:
(粵) 揼時間 (dam1 si4 gaan3)
(英) to waste time; to dawdle
(粵) 揼波鐘 (dam3 bo1 zung1)
(英) to waste a client's time
例句:
(粵)揼揼下啦!就嚟遲到喇!揼夠未啊? (mai5 dam1 dam1 haa5 laa1! zau6 lai4 ci4 dou3 laa3! dam1 gau3 mei6 aa3?)
(英) Stop dawdling! You're going to be late! Have you done dawdling yet?
(粵) 你唔鍾意佢,就唔好揼住人啦。 (nei5 m4 zung1 ji3 keoi5, zau6 m4 hou2 dam1 zyu6 jan4 laa1.)
(英) If you don't love her, don't keep her hanging on for you.
近義: 近義:
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「耽」

解釋 #2
讀音: daam1
詞性: 語素
解釋:
 1. (廣東話) 延遲
  (英文) to delay
  配詞 / 用法:
  (粵) 耽誤 (daam1 ng6)
  (英) delay

 2. (廣東話) 沉迷
  (英文) to addict
  配詞 / 用法:
  (粵) 耽於逸樂 (daam1 jyu1 jak6 lok6)
  (英) to indulge in comfort and pleasure

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0