(beta 公測版本)

「纈」

解釋 #1
讀音: lit3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 即係繩結,將繩嘅兩端透過特殊嘅編織技巧,令佢哋穩陣噉固定埋一齊 (量詞:個)
(英文) knot
配詞 / 用法:
(粵) 打纈 (daa2 lit3)
(英) to tie a knot
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0