(beta 公測版本)

「紙黏土」

解釋 #1
讀音: zi2 nim1 tou2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 用紙漿同黏土溝埋嘅材料;價錢平過黏土,多數用嚟整藝術品,係學校好常見嘅勞作材料(量詞:嚿)
(英文) paper clay
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0