(beta 公測版本)

「糯米雞」

解釋 #1
讀音: no6 mai5 gai1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 點心;用糯米包住雞肉、叉燒、鹹蛋黃、冬菇等餡料,然後再用一大塊荷葉包喺外面,一齊拎去蒸(量詞:隻)
(英文) lotus leaf wrapped sticky rice with chicken
例句:
(粵) 珍珠雞即係迷你版嘅糯米雞。 (zan1 zyu1 gai1 zik1 hai6 mai4 nei5 baan2 ge3 lo6 mai5 gai1.)
(英) Glutinous rice in lotus leaf is lotus leaf wrapped sticky rice with chicken, in a smaller size.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0