(beta 公測版本)

「筷子架」

解釋 #1
讀音: faai3 zi2 gaa2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 有得擺筷子喺上面,托住佢唔使掂到枱嘅(量詞:個)
(英文) chopstick rest
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0