(beta 公測版本)

「筷子」

解釋 #1
讀音: faai3 zi2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 東亞國家特有嘅餐具,由兩枝棍仔組成,可以由木、膠或者金屬製成,由一隻手揸住,用嚟夾起食物,或者將食物扒入口(量詞:對/雙/枝/隻)
(英文) chopsticks
近義: 近義:
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0