(beta 公測版本)

「筷子」

解釋 #1
讀音: faai3 zi2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 東亞國家特有嘅餐具,由兩枝棍仔組成,可以由木、膠或者金屬製成,由一隻手揸住,用嚟夾起食物,或者將食物扒入口(量詞:對/雙/枝/隻)
(英文) chopsticks
近義: 近義:
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!