(beta 公測版本)

「笨」

解釋 #1
讀音: ban6
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 唔聰明;愚蠢
(英文) foolish; stupid
例句:
(粵) 乜你咁笨㗎! (mat1 nei5 gam3 ban6 gaa3!)
(英) You are so stupid!
版權:非商業開放資料授權協議 1.0

「笨」

解釋 #2
讀音: ban6
詞性: 語素
解釋:
(廣東話) 指手腳唔靈活
(英文) cumbersome; clumsy
版權:非商業開放資料授權協議 1.0