(beta 公測版本)

「福州」

解釋 #1
讀音: fuk1 zau1
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 城市名;位於中國東南部,係福建嘅省會
(英文) Fuzhou; Foochow
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!