(beta 公測版本)

「破傷風」

解釋 #1
讀音: po3 soeng1 fung1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 一種疾病;由梭狀芽胞桿菌感染引起,病徵包括全身肌肉痙攣、發燒、頭痛等。喺以前,破傷風通常係由於剪臍帶用嘅鉸剪唔乾淨而導致感染嘅,而家通常係因爲畀啲污糟嘅金屬鎅傷導致。破傷風疫苗抗體可以預防破傷風。
(英文) tetanus; lockjaw
例句:
(粵) 你喺地盤畀啲鋅鐵鎅傷都唔睇醫生呀?小心破傷風喎。 (nei5 hai2 dei6 pun4 bei2 di1 san1 tit3 gaai3 soeng1 dou1 m4 tai2 ji1 sang1 aa4? siu2 sam1 po3 soeng1 fung1 wo3.)
(英) You didn't visit the doctor after being cut in the worksite by galvanized sheet metal? You can get lockjaw from this!
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0