(beta 公測版本)

「睾丸 / 睪丸」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 睾丸 gou1 jyun2
  • 睪丸 gou1 jyun2
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)春袋裏面嘅男性生殖器官,負責製造精子同埋男性荷爾蒙(量詞:粒)
(英文) testis; testicle
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0