(beta 公測版本)

「真知灼見」

解釋 #1
讀音: zan1 zi1 coek3 gin3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 正確而透徹嘅見解
(英文) insight
例句:
(粵) 多謝王生你分享你嘅真知灼見! (do1 ze6 wong4 saang1 nei5 fan1 hoeng2 nei5 ge3 zan1 zi1 coek3 gin3!)
(英) Mr. Wong, thanks for sharing your insight!
(粵) 政治會令愚昧嘅人以為自己忽然有好多真知灼見。 (zing3 zi6 wui5 ling6 jyu4 mui6 ge3 jan4 ji5 wai4 zi6 gei2 fat1 jin4 jau5 hou2 do1 zan1 zi1 coek3 gin3.)
(英) Politics may let fools think that they suddenly have so much insight.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0