(beta 公測版本)

「狗仔式」

解釋 #1
讀音: gau2 zai2 sik1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 好似同其他哺乳類動物游水嗰時嘅姿勢,即係將胸部向下臥平,頭露出水面,前後反覆移動手同腳
(英文) dog paddle, a swimming style
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「狗仔式」

解釋 #2
讀音: gau2 zai2 sik1
詞性: 名詞
標籤: 俚語 黃賭毒
解釋:
(廣東話) 性行為體位,指女方四肢貼地扒喺度,形似狗仔,男方從後插入
(英文) "doggie style" in sex, a sexual position
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!