(beta 公測版本)

「津巴布韋」

解釋 #1
讀音: zeon1 baa1 bou3 wai5
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 國家名;係非洲南部嘅內陸國家,首都係哈拉雷
(英文) Zimbabwe
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!