(beta 公測版本)

「河內」

解釋 #1
讀音: ho4 noi6
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 城市名;越南嘅首都,亦係工業、文化中心
(英文) Hanoi, the capital of Vietnam
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0