(beta 公測版本)

「墨西哥城」

解釋 #1
讀音: mak6 sai1 go1 sing4
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 城市名;係墨西哥嘅首都,位於墨西哥中部嘅高原之上
(英文) Mexico City; City of Mexico
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0