(beta 公測版本)

「沙包」

解釋 #1
讀音: saa1 baau1
詞性: 名詞
解釋:
 1. (廣東話) 用泥沙塞滿嘅袋,大量堆埋一齊可以用喺防禦工事、防洪等等場合(量詞:個)
  (英文) sandbag
  配詞 / 用法:
  (粵) 堆沙包 (deoi1 saa1 baau1)
  (英) to stack sandbags

 2. (廣東話) 用填充物塞滿嘅袋,用嚟練習拳擊或者發泄嘅(量詞:個)
  (英文) punching bag
  例句:
  (粵) 佢將我當沙包噉打呀。 (keoi5 zoeng1 ngo5 dong3 saa1 baau1 gam2 daa2 aa3.)
  (英) He was beating me like I was a punching bag.

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0