(beta 公測版本)

「母語」

解釋 #1
讀音: mou5 jyu5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 第一語言;細細個第一樣學嘅語言
(英文) mother tongue; native language
例句:
(粵) 政府希望推行母語教育。 (zing3 fu2 hei1 mong6 teoi1 hang4 mou5 jyu5 gaau3 juk6.)
(英) The government hopes to promote mother-tongue teaching.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0