(beta 公測版本)

「段落」

解釋 #1
讀音: dyun6 lok6
詞性: 名詞
解釋:
 1. (廣東話)組成,可以表達到較完整嘅描述、敍述、推論嘅文章單位(量詞:個)
  (英文) paragraph
  配詞 / 用法:
  (粵) dyun6lok6daai6ji3
  (英) gist of a paragraph

 2. (廣東話) 關卡;分水嶺(量詞:個)
  (英文) stage; phase
  配詞 / 用法:
  (粵) gou3jat1dyun6lok6
  (英) something has come to an end

版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!