(beta 公測版本)

「檸檬」

解釋 #1
讀音: ning4 mung1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 水果名;喺熱帶生長,橢圓形,成熟後呈黃色、味酸;可以做飲料同藥用,果皮可以整油(量詞:個/隻)
(英文) lemon
配詞 / 用法:
(粵) 檸檬水 (ning4 mung1 seoi2)
(英) water with lemon
(粵) 檸檬茶 (ning4 mung1 caa4)
(英) lemon tea
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0