(beta 公測版本)

「晾乾」

解釋 #1
讀音: long6 gon1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話)嘅物件喺度,暴露喺空中,藉熱力、空氣流動帶走水份,令佢變
(英文) to dry in the air; to dry by hanging
配詞 / 用法:
(粵) 晾乾啲衫 (long6 gon1 di1 saam1)
(英) to hang dry the clothes
例句:
(粵) 阿松尋晚瞓覺濕咗張牀,而家佢阿媽喺度幫佢晾乾佢張牀單(aa3 cung4 cam4 maan5 fan3 gaau3 laai6 sap1 zo2 zoeng1 cong4, ji4 gaa1 keoi5 aa3 maa1 hai2 dou6 bong1 keoi5 long6 gon1 keoi5 zoeng1 cong4 daan1.)
(英) A-chung wetted his bed last night. Now his mom is trying to dry his sheet by hanging.
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0