(beta 公測版本)

「新教」

解釋 #1
讀音: san1 gaau3
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 即係平時講嘅基督教;同天主教一樣都係相信上帝,但係喺神學上有分歧,所以喺16世紀分裂咗
(英文) Protestantism
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0